Aby móc dokonać zakupu załóż konto lub zaloguj się.

Regulamin

powrót

Regulamin internetowej platformy handlowej eurotime B2B

z dn. 01.10.2016r.

 

I. Wstęp

1. Właścicielem platformy handlowej dostępnej pod adresem: www.euro-time.pl  jest podmiot gospodarczy: Eurotime Handel Hurtowy Artur Łacny z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Szarych Szeregów 20, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 4210 w Urzędzie Miasta w Świdnicy, NIP: 884-000-32-69, Regon: 890524805.

2. Dział Obsługi Klienta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Kontaktować można się telefonicznie pod nr tel.: 74 8535394,

e-mailowo na adres: kontakt@euro-time.pl

3. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – podmiot gospodarczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (pełną lub ograniczoną), prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający – oznacza podmiot gospodarczy: Eurotime Handel Hurtowy Artur Łacny z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Szarych Szeregów 20, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 4210 w Urzędzie Miasta w Świdnicy, NIP: 884-000-32-69, Regon: 890524805, który jest właścicielem serwisu internetowego – platformy handlowej dostępnego pod adresem: www.euro-time.pl

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy handlowej euro-time.pl;

5. Sklep (Sklep Internetowy) – serwis internetowy –hurtowa platforma handlowa B2B, dostępny pod adresem www.euro-time.pl, będący własnością Sprzedającego, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

III. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż bielizny, art. pończoszniczych i odzieży za pośrednictwem Internetu.

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia oraz dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego umowę kupna – sprzedaży.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

4. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji i wprowadzania w nich zmian.

 

IV. Zamówienia

1. Zamówienia składać można 24 godziny w ciągu doby, przez 7 dni w tygodniu podczas całego roku (dopuszcza się istnienie przerw technicznych, podczas których Sklep nie przyjmuje zamówień Klientów).

2. Realizacja zamówień następuje w dni robocze oraz soboty (za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, na które zaplanowane zostały przerwy techniczne lub technologiczne) zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

3. Do złożenia zamówienia hurtowego jest konieczne założenie konta użytkownika. Klient może się zarejestrować jako odbiorca hurtowy (B2B) poprzez odpowiednie wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Sklepu. Loginem jest podany podczas rejestracji adres e-mail. Konto zostaje aktywowane po pozytywnej weryfikacji danych Klienta.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych osobowych, firmowych i teleadresowych, umożliwiających otrzymanie przez Klienta zamówionego towaru oraz istniejącego adresu e-mail, pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

5. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w omawianym formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail bądź przez kontakt telefoniczny.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia, w szczególności, gdy na skutek omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiła oczywista niezgodność podanej w Sklepie ceny towaru z ceną faktyczną.

7. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient zobowiązany jest podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania jedynie dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania całego zamówienia.

8. Realizacja zamówień następuje według kolejności potwierdzania zamówień.

 

V. Formy dostawy

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i ilości zamówionego towaru. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego lub innych danych niezbędnych do prawidłowego dostarczenia przesyłki, Sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport na adres zgodny z prawidłowym kodem pocztowym.

2. W przypadku, gdy Klient składa kilka następujących po sobie zamówień, istnieje możliwość wysłania towarów w jednej paczce, tylko wtedy, gdy, wszystkie zamówienia realizowane są poprzez tą samą formę płatności. O chęci skorzystania z tej możliwości Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep. Wysyłka towarów pochodzących z kilku zamówień odbywa się po skompletowaniu ostatniego zamówienia, bez względu na pierwotny termin realizacji poprzednich zamówień.

3. Do zamówionego towaru wystawiana jest Faktura VAT, która załączana jest do przesyłki.

4. Kodeks cywilny stanowi, iż w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia rzeczy lub ubytku, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep (poprzez spisanie protokołu określającego stan przesyłki, okoliczności powstania szkody oraz podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki). Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewiduje, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Podpis Klienta złożony podczas odbioru przesyłki u kuriera lub listonosza jest traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

 

VI. Płatności

1. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, bądź została dokonana nieprawidłowo, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

2. Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez płatności PayU, przelewem na konto bakowe Sklepu oraz za pobraniem przy odbiorze. Szczegóły dotyczące form płatności opisane są na stronie Formy płatności.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a)      w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

b)      w przypadku zamówień opłacanych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu (podane poniżej),

c)      w przypadku zamówień opłaconych poprzez PayU – w chwili autoryzacji płatności.

4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu są cenami netto, podane są w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Wymagana płatność uwzględnia w szczególności: ceny wszystkich zamówionych egzemplarzy towarów i koszty ustalonej w zamówieniu przesyłki. Sklep może zastosować według swojego uznania, bądź stosuje zgodnie z oświadczeniami upublicznionymi na stronie internetowej Sklepu: rabaty, gratisy lub zniżki.

8. Dane konta bankowego Sprzedającego dla zapłaty za zamówienia:

 

a)      nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/WAŁBRZYCH,

b)      numer konta: 71 1050 1908 1000 0023 0890 8785,

c)      tytuł przelewu: taki jak określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

VII. Reklamacje

1. Korzystając z prawa rękojmi,  w ciągu roku od daty dostawy Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji  tegoż Towaru, o ile zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru,.

2. Do zgłoszonej przez Klienta reklamacji Towaru, Sprzedający ustosunkuje się w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

3. Jako warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji Towaru ustala się obowiązek dostarczenia przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Towar reklamowany należy przesłać na adres Sprzedającego. Klient pokrywa koszty przesyłki do Sprzedawcy.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem do korespondencji z zarządcą Sklepu i brzmi on następująco: Eurotime Handel Hurtowy Artur Łacny, ul. Szarych Szeregów 20, 58-100 Świdnica.
5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jej brzmieniem w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

6. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronach Sklepu.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016r..

 

Szybki kontakt

INFOLINIA:

(74) 853 54 94 

Więcej danych kontaktowych  


Szybka wiadomość:
* pole wymagane.